Önyükleyiciyi Kapat

SAMSUN-MERKEZ OSB GECİKME ZAMMI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’ nin Ödemelerin zamanında yapılmaması başlıklı 59. maddesinin 1. fıkrası “ (Değişik:RG-6/8/2019-30854) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen tutara; 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gün esasına dayalı olarak gecikme zammı uygulanır. ” hükmünü içermekte olup, 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1947 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsa tahsis ve satış bedeli ile katılımcı ve kiracılardan tahsil edilecek altyapı katılım payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz,  yönetim aidatları, hizmet bedelleri ve benzeri vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen tüm alacaklara her ay için ayrı ayrı % 1,6        ( Yüzdebirvirgülaltı ) Gecikme Zammı uygulanacaktır.
 
 
İlgili kararın PDF belgesi:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-1.pdf

Duyuru Ek 1
Duyuru Ek 2
Duyuru Ek 3
Duyuru Ek 4
Duyuru Ek 5
Duyuru Ek 6
Duyuru Ek 7
Duyuru Ek 8